FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
संगठन तथा व्यवस्थापन अध्ययन प्रतिवेदन २०७६ (ONM) ७६/७७ 01/05/2023 - 12:47 PDF icon ONM.pdf
सिगास गाउँपालिकाको राजस्व सुधार योजना २०७८ २०७८-०७९ 01/03/2023 - 14:43 PDF icon राजस्व सुधार योजना.pdf
उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्वन्धमा व्यवस्था ७४/७५ 01/03/2023 - 12:58 PDF icon उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्वन्धमा व्यवस्था.pdf
गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून ७४/७५ 01/03/2023 - 12:57 PDF icon गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि ७४/७५ 01/03/2023 - 12:55 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि.pdf
कार्यपलिकाको निर्णय वा आदेश प्रमाणिकरण कार्यविधि (नियमावली) ७४/७५ 01/03/2023 - 12:54 PDF icon कार्यपलिकाको निर्णय वा आदेश प्रमाणिकरण कार्यविधि (नियमावली).pdf
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि ७४/७५ 01/03/2023 - 12:53 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
पदाधिकारिका आचारसंहिता ७४/७५ 01/03/2023 - 12:52 PDF icon पदाधिकारिका आचारसंहिता_0.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली ७४/७५ 01/03/2023 - 12:50 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली_0.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली ७४/७५ 01/03/2023 - 12:47 PDF icon 01 गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली.pdf

Pages