FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि.२०७९ ७९-८० 02/27/2023 - 13:01 PDF icon 6. मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
संस्था दर्ता तथा नविकरण कार्यविधि,२०७९ ७९-८० 02/27/2023 - 12:59 PDF icon 5. संस्था दर्ता तथा नविकरण कार्यविधि.pdf
गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन,२०७९ ७९-८० 02/27/2023 - 12:58 PDF icon 5. गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन.pdf
संस्था दर्ता ऐन,२०७९ ७९-८० 02/27/2023 - 12:55 PDF icon 4. संस्था दर्ता बिधेयक.pdf
गाउँपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि, २०७९ ७९-८० 02/27/2023 - 12:53 PDF icon 4. गाउँपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि.pdf
विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 02/27/2023 - 12:52 PDF icon 3. विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि .pdf
गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता ऐन,२०७९ ७९-८० 02/27/2023 - 12:50 PDF icon 3. गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक.pdf
कृषि ऐन २०७९ ७९-८० 02/27/2023 - 12:48 PDF icon 2. कृषि ऐन.pdf
करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बिन्धी कार्यविधि२०७९ ७९-८० 02/27/2023 - 12:47 PDF icon 1. करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बिन्धी कार्यविधि.pdf
राजस्व सुधार कार्ययोजना २०७०-०८० ७९-८० 02/08/2023 - 13:26 PDF icon RIAP_Sigas Baitadi.pdf

Pages